+420 608 750 703

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Dřevostavby Harabiš, s.r.o., IČ: 28569989, se sídlem Lubina 520, Kopřivnice, PSČ: 742 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka č. 32459 (dále jen „Správce osobních údajů“) tímto informuje své klienty (dále jen „klient“), o zpracování jejich osobních údajů, v souladu s platnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Korespondenční adresa: Lubina 520, Kopřivnice, PSČ: 742 21
Elektronická adresa: info@drevostavby-harabis.cz
Jméno zástupce správce: Zdeněk Harabiš

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:
plnění povinností vyplývajících ze smluv;
plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv;
vymáhání právních povinností;
sledování změn ve veřejných rejstřících, vč. insolvenčního rejstříku;
zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:
Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, IČ, DIČ,
Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní adresy
Údaje o využívání internetových služeb: IP adresy zařízení přistupujících na weby správce, a identifikátory cookies

Správce osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík).

Příjemci osobních údajů

Správce osobní údaje nenakupuje, neprodává, ani nepředává do třetích zemí.

K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:
daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti;

Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.

Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

Důvody zpracování

Správce zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:
oprávněný zájem;
plnění smlouvy;
plnění právní povinnosti;
platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněný zájem Dřevostavby Harabiš,s.r.o. na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:
ochrana důležitých práv Dřevostavby Harabiš,s.r.o. vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv, vč. ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka;
ochrana majetku Dřevostavby Harabiš,s.r.o.
vymáhání případných pohledávek;

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.

V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 10 let.

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:
požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování,
požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů,
vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
bezplatný přístup k osobním údajům, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
přenos, výmaz a omezení zpracování.

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese sídla Spráce či prostřednictvím elektronické komunikace opatřené elektronickým podpisem.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do Vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky užívají cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich webových stránek mohou být zpřístupněny třetím stranám.

Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) Vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.

Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Dřevostavby Harabiš, s.r.o.